Disclaimer

Nobama Care is continu bezig om al haar diensten te optimaliseren. Aan de verstrekte informatie op deze site kunnen echter géén rechten worden ontleend. 
Nobama Care alsook (eventuele) overige informatieleveranciers aan https://nobamacare.nl/ werken met de grootste zorgvuldigheid aan deze site. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. Nobama Care aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Nobama Care aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Nobama Care worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Nobama Care.

Niets van deze elektronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever en/of de beheerder van deze website.